Auditorský posudek PV »ProServis
Ing. Zdeňka Šmídová, auditor č. 1186, Budovatelů 19, Jablonec n. N.

ODBORNÝ POSUDEK

Předmětem posudku je programové vybavení firmy »ProServis určené pro vedení podvojného účetnictví. Uvedený software »ProServis splňuje všechny požadavky na automatizovaný způsob vedení účetnictví stanovené zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dosud platným opatřením FMF č.j. V/20 100/1992 ze dne 15.7.1992, které obsahuje účtovou osnovu a postupy účtování pro podnikatele, i ustanovením zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Software automaticky čísluje vkládané položky, a tím vyhovuje prvořadým podmínkám úplnosti a průkaznosti účetnictví podle § 7 odst. 1, 2 a 3 zákona o účetnictví. V rámci jedné účetní jednotky je možno vést účty za jednotlivá střediska. Povinnou součástí datové základny je účtový rozvrh účetní jednotky, který je možno v průběhu roku průběžně doplňovat. Zpracovaná data jsou důsledně oddělována podle jednotlivých měsíců. Použitá technika měsíčních uzávěrek zaručuje, že nelze v uzavřených měsících doplňovat nebo měnit účetní zápisy. Případné opravy lze uplatnit jenom jako účetní případy nového měsíce, což plně vyhovuje ustanovení § 35 zákona o účetnictví.

Software důsledně uplatňuje ustanovení zákona č. 588/92 Sb. o dani z přidané hodnoty a splňuje požadavek záznamní povinnosti beze zbytku jak u daně na vstupu, tak na výstupu. Detailně je zpracována zejména záznamní povinnost plnění od daně osvobozené.

Jednotlivé oblasti účetnictví, které jsou relativně samostatné a odlišné co do obsahu, formy účetních dokladů a způsobu jejich evidence, zpracovává software v samostatných úlohách. Jsou to: faktury přijaté, faktury vydané, bankovní výpisy, pokladní doklady, evidence H a NIM, evidence DH a DNM, zásoby a mzdy.

Způsob zápisu dat, jejich zpracování, uchovávání a vydávání v písemné formě odpovídá tradičním účetním zvyklostem i modernímu pojetí racionální administrativy.

Ke zpracování ročních závěrkových dat je určeno samostatné "třinácté období", které usnadňuje provedení ročních závěrkových operací a přispívá k jejich přehlednosti. Roční účetní závěrka, t.j. zjištění hospodářského výsledku součtováním všech nákladů a výnosů a převedení zůstatků rozvahových účtů do následujícího roku probíhá automaticky.

Výstupy v podobě účetních deníků, hlavní knihy ve formě účetní předvahy, knih analytické evidence a závěrkových dokumentů - rozvahy a výkazu zisků a ztrát - vyhovují i nejnáročnějším kritériím.

Pro uživatele je software cenný svou srozumitelností, bohatou nabídkou podpůrných služeb i efektivním způsobem pořizování dat. Za přednost je možno považovat tradiční saldokonto, t.j. párování položek závazků a pohledávek s jejich úhradami, které umožňuje přehledné výstupy pro snadnější ošetřování.

Software je vhodnější pro velké účetní jednotky, ve kterých se účetnictví vede v jednotlivých specializovaných účtárnách.

V Jablonci n. N. dne 15.9.1994 L.S.